Persoane juridice

Compania Adresa Localitatea Raion Sectia Telefon
Primaria Or.Basarabeasca, 6702 Marx Karl Basarabeasca Basarabeasca Anticamera (297) 22660
Primaria Or.Basarabeasca, 6702 Marx Karl Basarabeasca Basarabeasca Arhitector (297) 22312
Primaria Or.Basarabeasca, 6702 Marx Karl Basarabeasca Basarabeasca Casa (297) 22338
Primaria Or.Basarabeasca, 6702 Marx Karl Basarabeasca Basarabeasca Contabil Sef (297) 22432
Primaria Or.Basarabeasca, 6702 Marx Karl Basarabeasca Basarabeasca Contabilitatea (297) 22461
Primaria Or.Basarabeasca, 6702 Marx Karl Basarabeasca Basarabeasca   (297) 22800
Primaria Or.Basarabeasca, 6702 Marx Karl Basarabeasca Basarabeasca Garaj (297) 22319
Primaria Or.Basarabeasca, 6702 Marx Karl Basarabeasca Basarabeasca Masa De Evidenta Militara (297) 22485
Primaria Or.Basarabeasca, 6702 Marx Karl Basarabeasca Basarabeasca Organizator A Regimului Propriitatii Funciare (297) 22310
Primaria Or.Basarabeasca, 6702 Marx Karl Basarabeasca Basarabeasca Primar (297) 21495
Primaria Or.Basarabeasca, 6702 Marx Karl Basarabeasca Basarabeasca   (297) 22531
Primaria Or.Basarabeasca, 6702 Marx Karl Basarabeasca Basarabeasca Secretarul Primariei (297) 21494
Primaria Or.Basarabeasca, 6702 Marx Karl Basarabeasca Basarabeasca Specialist Pe Gaz (297) 22805
Primaria Or.Basarabeasca, 6702 Marx Karl Basarabeasca Basarabeasca Specialist Pe Impozit (297) 21990
Primaria Or.Basarabeasca, 6702 Marx Karl Basarabeasca Basarabeasca Viceprimar (297) 22760
Primaria Sat. Abaclia, 6711 Russo Aleco Abaclia Basarabeasca Anticamera (297) 51385
Primaria Sat. Abaclia, 6711 Russo Aleco Abaclia Basarabeasca Cazangeria (297) 51752
Primaria Sat. Abaclia, 6711 Russo Aleco Abaclia Basarabeasca Contabilitatea (297) 51360
Primaria Sat. Abaclia, 6711 Russo Aleco Abaclia Basarabeasca Inspector Pe Depozit (297) 51349
Primaria Sat. Abaclia, 6711 Russo Aleco Abaclia Basarabeasca Primar (297) 51690
Primaria Sat. Abaclia, 6711 Russo Aleco Abaclia Basarabeasca Viceprimar (297) 51740
Primaria Sat. Bascalia, 6712 Bascalia /Satul/ Bascalia Basarabeasca Anticamera (297) 54325
Primaria Sat. Bascalia, 6712 Bascalia /Satul/ Bascalia Basarabeasca Contabilitatea (297) 54225
Primaria Sat. Bascalia, 6712 Bascalia /Satul/ Bascalia Basarabeasca Primar (297) 54236
Primaria Sat. Carabetovca, 6713 Carabetovca /Satul/ Carabetovca Basarabeasca Contabilitatea (297) 56317
Primaria Sat. Carabetovca, 6713 Carabetovca /Satul/ Carabetovca Basarabeasca Primar (297) 56236
Primaria Sat. Iordanovca, 6714 Lazo Serghei Iordanovca Basarabeasca   (297) 63236
Primaria Sat. Iserlia, 6715 Pacii Iserlia Basarabeasca Anticamera (297) 58248
Primaria Sat. Iserlia, 6715 Pacii Iserlia Basarabeasca Contabilitatea (297) 58272
Primaria Sat. Iserlia, 6715 Pacii Iserlia Basarabeasca Primar (297) 58236
Primaria Sat. Sadaclia, 6716 31 Aigust Sadaclia Basarabeasca Anticamera (297) 57281
Primaria Sat. Sadaclia, 6716 31 Aigust Sadaclia Basarabeasca Contabilitatea (297) 57248
Primaria Sat. Sadaclia, 6716 31 Aigust Sadaclia Basarabeasca Primar (297) 57236
1 2